Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Обезщетение поради неиздаване или вписване на неверни данни в официални документи (чл.226, ал.1 от КТ)


Работодателят е длъжен да оформи надлежно документите на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение. Документите следва да бъдат незабавно предадени на служителя след оформянето си.

Работодателят дължи обезщетение при следните случаи:

• издаването на документите на служителя, с които се удостоверяват факти, свързани с трудово правоотношение, бъде забавено;

• издадените от работодателя документи съдържат неверни данни (неправилно посочване на основанието за прекратяване на трудовия договор и др.).

Ако трудовият договор на служителя е прекратен в срока за изпитване, но работодателят е подал информация в НАП, че договорът е прекратен по взаимно съгласие, НОИ ще отпусне обезщетение за безработица в минималния размер, а не в дължимия размер съгласно периода на трудовия стаж и размера на внесените и дължими осигурителни вноски, от страна на служителя.


 


Bulgaria Consult