Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Персонал и заплати, социално осигуряване, трудови правоотношения• Поддържане на трудови досиета на работещите във фирмата;

• Изготвяне на ведомости за работни заплати, рекапитулации, фишове;

• Получаване на сертификати А1, удостоверения на осигурени лица;

• Изготвяне на трудови договори на работниците и служителите във фирмата, длъжностни характеристики, удостоверения за проведен инструктаж, заповеди за назначения и прекратяване на трудови правоотношения, декларация обр. 1 и 6, регистрация на трудови договори;

• Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;

• Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;

• Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи, указващи трудов стаж (УП-обр.2, УП-обр.30 и други);

• Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;

• Консултации по трудово-правни отношения.

Административно-счетоводни услуги• Регистрация и дерегистрация по ДДС;

• Междинни финансови отчети и справки;

• Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци и осигуровки;

• Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;

• Съдействие при избор на служба по трудова медицина;

• Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;

• Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти

• Регистрация на самоосигуряващи се лица;

• Водене на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове;

• Консултации по трудово-правни въпроси, данъчно облагане и социално осигуряване във връзка с дейността на фирмата. Регистрация на фирма, Данъчни декларации, справки и удостоверения

Регистрация на фирма, Данъчни декларации, справки и удостоверенияСобствениците на бизнеси и мениджърите ползват счетоводни услуги, свързани с текущото е непрекъснато отчитане на стопанските процеси в предприятията, но често на тях, както и на фирмите и на гражданите се налага да взаимодействат с различни административни органи във връзка с изпълнение на еднократни задължения, получаване на информация или услуги - НАП, НОИ, Агенция по вписванията, Търговски регистър и др. В по-голямата си част, тези действия не са свързани с необходимостта от счетоводна отчетност и не са свързани пряко с дейността на фирмата или лицето, но въпреки това са неотменна част от живота ни и изискват познаване на процедурите и сроковете. Неизпълнението на част от тях могат да водят и до глоби и имуществени санкции.

Годишна данъчна декларация на физически лицаВсяко физическо лице, което през предходната година е получило доходи, различни от доходите по трудови правоотношения следва да подаде до 30 април Годишна данъчна декларация и съответните приложения към нея, в която да определи дължимия данък и осигурителни вноски.

Годишни декларации и финансови отчети на фирми без дейностВсяко търговско дружество, независимо от факта, че през годината не е извършвало стопанска дейност следва да подготви и представи:

• Годишна данъчна декларация в НАП - до 31 март;

• Декларация за липса на дейност в НСИ - до 31 март;

• Годишнен финансов отчет в Търговския регистър- до 30 юни;


Bulgaria Consult