Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Персонал и заплати, социално осигуряване, трудови правоотношенияЦени на счетоводни услуги при абонамент (от 06.09.2022)


Вид клиенти

Фирми занимаващи се само със услуги

Фирми занимаващи се с търговия или търговия и услуги

Фирми занимаващи се с производство

Ф-ми с до 20 док. месечно нерег. по ДДС

90 лв

100 лв

110 лв

Ф-ми с над 21 док. месечно нерег. по ДДС

по договаряне

по договаряне

по договаряне

СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ ЗА НОВИ ФИРМИ Ф-ми с до 20 док. месечно

180 лв

200 лв

230 лв

Ф-ми с до 50 док. месечно рег. по ДДС/p>

271 лв

311 лв

341 лв

Ф-ми с от 51 до 100 док. месечно рег. по ДДС

396 лв

451 лв

491 лв

Ф-ми с над 101 док. месечно рег. по ДДС С

по договаряне

по договаряне

по договаряне

 

Мениджмънт на работни заплати при абонаментно обслужване

 

Брой персонал

Увеличение на стандартната цена за мениджмънт на работни

1-2 души

31 лв

за всеки следващ

16 лв

над 20 души

по договаряне

сумирано работна време

25 лв на човек / мин 100 лв /

 

Доплащане за работници с удостоверение А1 - 13 лв. за работник.

Получаване на формуляр А1 – 61 лева за всеки отделен работник.

Еднократни такси:

Деклариране на банкова сметка открита в чужбина в БНБ - 51 лв на сметка
Подаване на тримесечен отчет в БНБ - 51 лв. на сметка

Възстановяване на ДДС с проверка в НАП - 0.5% от сумата за възстановяване, най-малко 91 лв. за всеки отделен случай

Проверка от институциите - 51 лв. за всеки отделен случай, включително ревизии

Актуално състояние - 26 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси

Удостоверение за липса на данъчни задължения - 26 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси

Възнаграждение за годишно и счетоводно приключване - 0.00 лева

Подаване на нулева данъчна декларация в НАП и НСИ - 26 лева


Цени на счетоводни услуги при еднократно счетоводно обслужване

- консултации на лица, които не са клиенти на фирмата - 21 лв/час

- попълване на данъчна декларация за физически лица и приложенията към нея – 51 лв.

 

Ако Възложителят се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената

До 2 придобивания/ изпращания на месец

41 лв

От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец

61 лв

От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец

91 лв

Над 10 придобивания/ изпращания на месец

141 лв

Над 15 придобивания/ изпращания на месец

по договаряне

 

Счетоводство на транспортна фирма + 46 евро на ТИР

Извършване на интернет банкиране - 21 лв. месечно

1. Проверка за възстановяване на ДДС - 91 лева

2. Осчетоводяване на банкови сметки - първата безплатно, всяка следваща - 16 лв. месечно.


При сключен договор за счетоводно обслужване получавате:

1.Безплатна регистрация на фирмата в комисията за защита на личните данни

2. Безплатно изготвяне на декларация за започване на дейност на самоосигуряващо се лице

3. Безплатна консултация със счетоводител

4. Съдействие при изготвяне на печат с отстъпка.

5. Изготвяне на всички необходими документи включително пълномощно

6. Безплатно изготвяне на документи за регистрация на фирмата по ДДС / по желание /

Забележка:

1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.

2. "Персонал" е лице, което се осигурява чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на Кодекса за социално осигуряване.

3. При по-голям документооборот или номенклатура на артикулите се договаря допълнително възнаграждение.

4. Фирмата си запазва правото при сключване на договори да договаря горепосочените цени.


Всички посочени цени са без начислен ДДС.• Поддържане на трудови досиета на работещите във фирмата;

• Изготвяне на ведомости за работни заплати, рекапитулации, фишове;

• Получаване на сертификати А1, удостоверения на осигурени лица;

• Изготвяне на трудови договори на работниците и служителите във фирмата, длъжностни характеристики, удостоверения за проведен инструктаж, заповеди за назначения и прекратяване на трудови правоотношения, декларация обр. 1 и 6, регистрация на трудови договори;

• Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;

• Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;

• Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи, указващи трудов стаж (УП-обр.2, УП-обр.30 и други);

• Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;

• Консултации по трудово-правни отношения.

Административно-счетоводни услуги• Регистрация и дерегистрация по ДДС;

• Междинни финансови отчети и справки;

• Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци и осигуровки;

• Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;

• Съдействие при избор на служба по трудова медицина;

• Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;

• Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти

• Регистрация на самоосигуряващи се лица;

• Водене на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове;

• Консултации по трудово-правни въпроси, данъчно облагане и социално осигуряване във връзка с дейността на фирмата. Регистрация на фирма, Данъчни декларации, справки и удостоверения

Регистрация на фирма, Данъчни декларации, справки и удостоверенияСобствениците на бизнеси и мениджърите ползват счетоводни услуги, свързани с текущото е непрекъснато отчитане на стопанските процеси в предприятията, но често на тях, както и на фирмите и на гражданите се налага да взаимодействат с различни административни органи във връзка с изпълнение на еднократни задължения, получаване на информация или услуги - НАП, НОИ, Агенция по вписванията, Търговски регистър и др. В по-голямата си част, тези действия не са свързани с необходимостта от счетоводна отчетност и не са свързани пряко с дейността на фирмата или лицето, но въпреки това са неотменна част от живота ни и изискват познаване на процедурите и сроковете. Неизпълнението на част от тях могат да водят и до глоби и имуществени санкции.

Годишна данъчна декларация на физически лицаВсяко физическо лице, което през предходната година е получило доходи, различни от доходите по трудови правоотношения следва да подаде до 30 април Годишна данъчна декларация и съответните приложения към нея, в която да определи дължимия данък и осигурителни вноски.

Годишни декларации и финансови отчети на фирми без дейностВсяко търговско дружество, независимо от факта, че през годината не е извършвало стопанска дейност следва да подготви и представи:

• Годишна данъчна декларация в НАП - до 31 март;

• Декларация за липса на дейност в НСИ - до 31 март;

• Годишнен финансов отчет в Търговския регистър- до 30 юни;


Bulgaria Consult