Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

В България съществуват следните форми на търговски дружества:

БАЗОВ (топ оферта)
120 лв
крайна цена с вкл. държавна такса
Регистрация на фирма: ДА
Фирмен печат: НЕ
Регистрация по ДДС: НЕ
Ваучер на стойност 30 лв при покупка на касов апарат: ДА

СТАНДАРТЕН
150 лв
крайна цена с вкл. държавна такса
Регистрация на фирма: ДА
Фирмен печат: ДА
Регистрация по ДДС: НЕ
Ваучер на стойност 30 лв при покупка на касов апарат: ДА

БИЗНЕС ПРО
200 лв
крайна цена с вкл. държавна такса
Регистрация на фирма: ДА
Фирмен печат: ДА
Регистрация по ДДС: ДА
Ваучер на стойност 40 лв при покупка на касов апарат: ДАВ България съществуват следните форми на търговски дружества:

• дружество с ограничена отговорност;
• акционерно дружество;
• събирателно дружество;
• командитно дружество;
• командитно дружество с акции.

Търговските дружества се учредяват като отделни от учредителите си юридически лица.

Чуждестранното участие в капитала на българско дружество може да е 100%. Учредените дружества стават правоспособни юридически лица от момента на вписването им в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Времето, необходимо за вписване, заличаване и обявяване на актове в търговския регистър за търговски дружества е незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването на заявленията в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.

Дружество с ограничена отговорностДружеството с ограничена отговорност е предпочитана форма на търговска дейност.

Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. За прехвърлянето на дружествен дял на трети лица е необходимо предварително одобрение от общото събрание. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Структурата на управление на дружество с ограничена отговорност се състои от:

• общо събрание на съдружниците; и

• един или повече управители, които управляват и представляват дружеството по отношение на трети лица.

Няма ограничения чужденец да бъде назначен за управител на дружество.

Акционерно дружество

Характерно за акционерното дружество е липсата на лична ангажираност на акционерите в дейността на дружеството, както и на нормативно установени ограничения относно прехвърлянето на акции.

Корпоративната структура на управление на Акционерно дружество се състои от:

• общо събрание на акционери;

• съвет на директорите (едностепенна система на управление), или надзорен съвет и управителен съвет (в случай на двустепенна система на управление).

Bulgaria Consult