Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Право на обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение със служител, придобил право на пенсия (чл.222, ал.3 от КТ)


Дори и служителят да бъде уволнен дисциплинарно от работа, обезщетението се дължи - тоест, независимо от това какво е основанието за прекратяване на трудовото правоотношение. За да бъде получено това обезщетение се изисква едно условие - служителят с прекратен трудов договор да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (по чл.68 КСО). Това трябва да се е случило към датата на прекратяване не трудовото правоотношение.

Право на обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за 2 месеца има всеки служител с прекратен трудов договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако въпросният служител има 10 г. стаж при своя работодател, то дължимото обезщетение е за срок от 6 месеца.

Работодателя дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за два месеца. Когато служителят е работил последните десет години при работодателя, той му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за шест месеца.

Когато служителят е придобил пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер (по чл.68а от КСО), този вид обезщетение също е дължимо от работодателя.

Обезщетението може да получено от служителя само веднъж в живота му. То не се облага с данък върху доходите и върху него не се дължат социални и здравни осигуровки.


 


Bulgaria Consult