Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Обезщетение в случаите, при които работодател не спази предизвестието, което е подадено от служител (чл.220, ал.2 от КТ)


Когато е налице случай, при който има подадено предизвестие от служител, тогава работодателят е в правото си да освободи този работник от служебните му задължения, без да е необходимо да се съобрази със срока на предизвестието.

Работодателят ще трябва да заплати обезщетение на служителя в размер на брутното трудово възнаграждение за периода, който не е спазен в предизвестието.

Обезщетението се облага по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Върху това обезщетение не се дължат социални и здравни осигурителни вноски.


 


Bulgaria Consult