Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Обезщетение поради неиздаване или вписване на неверни данни в официални документи (чл.226, ал.1 от КТ)


Правилното и надлежно оформяне на документите на работника, както и незабавното им предаване, се явява задължителна мярка за работодателя, в случай, че той е прекратил трудовото правоотношение.

Дължи се финансово обезщетение от страна на работодателя в следните случаи:

• когато е налице забавяне на документи или те въобще не са били издадени - въпросните документи удостоверяват факти и обстоятелства около трудовото правоотношение;

• когато е налице вписване на данни, които не са верни, но присъстват в издадените от работодателя документи.

Пример за неверно вписанни данни е неправилно посочване на основание, по силата на което трудовият договор е бил прекратен от работодателя.

Съществува случай, при който НОИ може да отпусне парично обезщетение за безработица в минимален размер. Това може да стане, ако трудовият договор на работника е прекратен от работодателя по време на изпитателния срок, но работодателят е пропуснал да подаде информация към Националната агенция по приходите, че прекратяването е станало по взаимно съгласие. Обезщетението, което ще бъде отпуснато от НОИ няма да бъде в размера, който е дължим според периода на трудовия стаж и размера на внесените и дължими осигурителни вноски от работника.


 


Bulgaria Consult