Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Дължимо обезщетение на служител, който е освободен поради болест (чл.222, ал.2 от КТ)


Основанията, поради които работодател може да прекрати трудов договор на служител заради болест и като резултат от това му дължи парично обезщетение, са следните:

• поради болестта служителят е с трайно намалена работоспособност и следователно няма възможност да изпълнява поставените му задачи. Друго основание е, че ТЕЛК (трудово-експертна лекарска комисия) е заключила противопоказания в здравето въз основа на чл.325, ал.1, т.9 от КТ.

Когато трудовият договор на служител бъде прекратен поради болест, работодателят дължи парично обезщетение и въз основа на следното основание:

• работодателят не може да осигури друга подходяща работа на служителя, която служителят да може да изпълнява въпреки заболяването си. Съобразно предписанието на здравните органи от чл.327, ал.1, т.1 от КТ работодателят дължи обезщетение, тъй като е освободил служителя от настоящата му работа.

Обезщетението, което работодателят дължи на служителя заради заболяването му е в размер на двумесечно брутно трудово възнаграждение.

Освен двете основания, посочени дотук, според които се дължи обезщетение на служител заради прекратен трудов договор при заболяване, служителят трябва да отговаря и на следните условия:

• да има поне 5-годишен трудов стаж;

• през последните 5 години от своя трудов стаж да не е получавал обезщетение на основание прекратен трудов договор поради заболяване.

Обезщетението за прекратен трудов договор поради заболяване не се облага по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Върху този вид обезщетение не се дължат социални и здравни осигурителни вноски.


 


Bulgaria Consult