Болгария Консулт

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Бухгалтерские услуги для крупного бизнеса и малых предприятийПубликуване на годишен финансов отчет за 2013 г.

Публикуване на годишен финансов отчет за 2013 г.

Необходими документи и книги за откриване и експлоатация на нов търговски обект
1. Решение за регистрация на ЕТ, ООД или АД от Агенция по вписванията, за ДЗЗД от съда. БУЛСТАТ;
2. Разрешение от Служба противопожарна и аварийна безопасност;
3. Разрешение за ползване / АКТ 16 / - копие се слага на видно място в обекта;
4. Разрешение за мощност от Електроснабдяване и договор със ЕРП. . Документ за измерване на параметри на работна среда и ел. Инсталация от Орган от вида С;
5. Разрешение и договор с ВиК;
6. Разрешение за дейността в зависимост от вида на стоките - копие се слага на видно място в обекта;
7. Лиценз за продажба на тютюневи изделия (ако се продават) - от 2010 г. се изкарва от митницата -копие се слага на видно място в обекта;
8. Заключително разрешение от МВР за безопасност на обекта;
9. Договор за наем или документ за собственост;
10. Здравна книжка на собственика (за обекти за търговия с храни и др.п.). и на служителите;
11. Система за самоконтрол;
12. Документ за регистрация на трудовите договори на служителите;
13. Касов апарат (закупуване, фискализация, договор за сервиз;
14. Касова книга, кочан с касови бележки, кочан с сторнировъчни бележки;
15. Регистрация на касовия апарат в данъчната служба – от 2012 г. се прави от обслужващия сервиз - копие се слага на видно място в обекта;
16. Кочан с фактури;
17. Разрешение за поставяне на рекламни табели и ползване на тротоарна площ от общината;
18. Везна (кантар), мерки и теглилки - закупуване и заверка в Центъра по метрология;
19. Ревизьонна книга;
20. Книга за начален инструктаж;
21. Книга за периодичен инструктаж;
22. Категоризация – за заведения, хотели и др -копие се слага на видно място в обекта;
23. Санитарно разрешение за разкриване на обект / разрешение за асортимент / - за заведения и хранителни магазини РИОКОЗ - копие се слага на видно място в обекта;
24. Книга за санитарното състояние;
25. Дневник за температура на хладилната система;
26. Дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта;
27. Дневник за личната хигиена на персонала;
28. Разрешение за удължено работно време – ако се работи след 22 часа през зимния сезон и 23 часа през летния сезон - копие се слага на видно място в обекта;
29. Книга за похвали и оплаквания;
30. Книга за рекламациите;
31. Книга за годността на хранителните продукти /Дневник за контрол на хранителни продукти/ – за хранителни магазини и заведения за обществено хранене;
32. Дневник за бракуване на хранителни продукти. Акт за бракуване на материални запаси;
33. Дневник за проведени ДДД мероприятия;
34. Документ за експертиза и договор с Служба по трудова медицина;
35. Дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики;
36. График за годишния отпуск на персонала;

37. Разрешение за паркиране и влизане в ограничен времеви интервал на МПС, които ще извършват зареждане на обекта (ако той се намира в зони с ограничен достъп). Задължителна застраховка Гражданска отговорност, застраховка КАСКО и преглед пред КАТ на съответните МПС. Настоящите документи се изискват в зависимост от дейността на обекта, работното време на обекта и вида на обекта.


Болгария Консулт