Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Обезщетения при незаконно уволнение (чл.225, ал.1 от КТ)


Работникът има право да получи обезщетение при незаконно уволнение, ако едновременно съществуват следните предпоставки:

• трудовото правоотношение е прекратено;

• прекратяването на трудовото правоотношение трябва да е признато за незаконосъобразно. Това става чрез заповед от работодателя или акт от съда, влязъл в сила.

Обезщетението, което служителят трябва да получи е в размер на брутното трудово възнаграждение за периода, по време на който служителят не е работил. Обезщетението се изплаща за период не по-голям от половин година.

Служител, който е незаконно уволнен от работа има право да получи обезщетение в размер 6 пъти брутното му трудово възнаграждение. То се полага, ако е останал без работа за по-дълъг срок.

В случай, че след като е бил уволнен, служителят е започнал работа с по-ниско заплащане, му се дължи обезщетение, което е в размер на разликата между брутното възнаграждение по прекратеното правоотношение и възнаграждението, което е получил след прекратяването.

Обезщетението за незаконно уволнение се облага по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Дължат се социални осигуровки само за сметка на работодателя. Не се дължат здравни осигуровки.

Периодът, през който служителят е бил незаконно уволнен се зачита за трудов и осигурителен стаж.


 


Bulgaria Consult