Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Допълнително споразумение за превръщане на трудов договор за неопределен срок в срочен


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към трудов договор № ............../.............. г.Днес .......................... г., в гр. ...................................................................,
се сключи настоящото допълнително споразумение на основание чл. 119 КТ
и във връзка с чл. 67, ал. 3 КТ между:

1. .........................................................................................................................................,

(наименование на предприятието)

представлявано от ..................................................................................................................,

(трите имена на ръководителя)

в качеството му на .................................................................................................................,

(длъжност на ръководителя)

и
2. ...................................................................................................................,

(трите имена на работника или служителя)

с ЕГН ..................................., притежаващ лична карта № ........................,

издадена на ........................ г. от МВР - гр. ..........................,

на длъжност .....................................................................................,

код по НКПД, 2011 ..................................., код по КИД-2008 ........................

относно превръщането на трудов договор № ............./........... г. от договор

за неопределен срок в трудов договор за срок до .......................................,

.......................................................................................................,

(посочва се срокът на действие)1. РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ.................................................................................

(трите имена на лицето)

изразява изричното си желание за превръщане на трудовия му договор от договор за

неопределен срок в трудов договор със срок на действие до .................. г., съгласно

постъпила от негова страна молба в деловодството на работодателя с Вх. № ................/

............... г.

2. РАБОТОДАТЕЛЯТ изразява съгласието си за превръщането на трудов договор №................./

............ г. от договор с неопределен срок в договор със срок на действие до ............ г.

3. Останалите условия по договора остават непроменени.Настоящото споразумение се превръща в неразделна част от трудов договор №................./

............ г.

Настоящото споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от

страните.

РАБОТНИК / СЛУЖИТЕЛ: ..........................          РАБОТОДАТЕЛ: .................................

                              (подпис)                           (длъжност, подпис и печат)
 


Bulgaria Consult