Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Допълнително споразумение за промяна на длъжността


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към трудов договор № ............../.............. г.Днес .......................... г., в гр. ..................................................................., между:

.........................................................................................................................................,

(наименование на предприятието)

представлявано от ..................................................................................................................,

(трите имена на ръководителя)

в качеството му на .................................................................................................................,

(длъжност на ръководителя)

и ...................................................................................................................,

(трите имена на работника или служителя)

с ЕГН ..................................., с л. к. № ........................,

издадена на ........................, от МВР гр. ..........................,

с адрес: .....................................................................................,

бе подписано настоящото споразумение.На основание чл. 119 КТ

...................................................................................................................

(трите имена на работника или служителя)

приема да бъде преназначен от длъжност.............................................................
...............................................................................................................................,

код по НКПД, 2011 ..................................., код по КИД - 2008 ..............................,

на длъжност ..................................................................................................................,

код по НКПД, 2011 ..................................., код по КИД - 2008 ..............................,

Считано от ................................... г.

Основното трудово възнаграждение се променя на ................................................. лв.

Допълнителните трудови възнаграждения за .................................................
се променят на ................................................. лв.

Останалите условия по договора остават непроменени.

РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ е запознат и разполага с екземпляр от длъжностната характеристика

за заеманата от него длъжност по силата на настоящото споразумение

Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра - по един за всяка от страните.

РАБОТНИК / СЛУЖИТЕЛ: ..........................          РАБОТОДАТЕЛ: .................................

                              (подпис)                           (длъжност, печат и подпис)
 


Bulgaria Consult