Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Предложение от работника/служителя за промяна срока на договораИзтегли документВх. № ........... / ............... г.                                                            ДО

                                                                                                                                           ............................................

                                                                                                                                           длъжност на ръководителя

                                                                                                                                           на ............................................

                                                                                                                                           наименование на предприятието

                                                                                                                                           гр. ............................................ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .........................................................................................................................................

(трите имена на работника или служителя)

с ЕГН ......................, адрес: .............................................................................................,

длъжност ....................................................................................................................................

Уважаеми/а господине/госпожо ............................................,

С настоящото и във връзка с чл. 67, ал. 3 КТ Ви предлагам да променим времетраенето
на трудовия ми договор, като срокът на неговото действие да се
промени от “неопределен” / “безсрочен” в срок на действие до ....................г.

Моля, при съгласие от Ваша страна за промяна в срока на трудовия ми договор,
да бъде оформено допълнително споразумение по чл. 119 КТ.

Дата: .......................... г.                                                             С уважение: .................................

                                                                                                      (подпис)
 


Bulgaria Consult