Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Допълнително споразумение за изменение мястото на работаИзтегли документ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към трудов договор № ............../.............. г.Днес .......................... г., в гр. ...........................................................................,

на основание чл. 119 КТ се сключи настоящото допълнително споразумение между

.........................................................................................................................................

(наименование на предприятието)

представлявано от ...................................................................................................................

(трите имена на ръководителя)

в качеството му на ...................................................................................................................

(длъжност на ръководителя)

и ...................................................................................................................

(трите имена на работника или служителя)

с ЕГН ..................................., с лична карта № ........................,

издадена на ........................от МВР гр. ..........................,

с адрес .....................................................................................,

изпълняващ длъжността ...................................................................................................................

(наименование на длъжността на работника или служителя)

код по НКПД, 2011 ..................................., код по КИД - 2008 ..............................,

Страните се споразумяха относно следното:

Считано от ........ г. мястото на изпълняваната от РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ

длъжност .................................................................................................

по трудов договор № ............ г., се променя на ..............................

Останалите условия по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра - един за

деловодството на работодателя и един за РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ

РАБОТНИК / СЛУЖИТЕЛ: ..........................          РАБОТОДАТЕЛ: .................................

                              (подпис)                           (длъжност, печат и подпис)
 


Bulgaria Consult